FANDOM


Urbanistpaketet är en idé till reformpaket för Sveriges statliga och kommunala finanspolitik, framtaget med inspiration från SSU:s och LUF:s reformförslag. En grundidé är att den ska vara fördelningspolitiskt neutral, och uppmuntra hållbar utveckling. Förslagen utgår från rådande statsbudget. Detta är inget officiellt förslag från nätverket Yimby. http://www.ssu.se/article_content/attachments/2648-attachment-rapport.pdf

Byggande och fastigheter
 • Sänkt ränteavdrag på skatt från arbetsinkomst: +10-30 Mdkr
  • Ränteavdraget uppmanar till byggande av stora, dyra villor och bostadsrätter i attraktiva lägen, i stället för små hyresrätter. Det driver också upp belåningsgraden. En sänkning behöver genomföras i flera små steg, och kvittas mot andra åtgärder, för att hålla stabila priser på bostadsmarknaden. Som en tidig åtgärd kan ränteavdraget tas bort från nya amorteringsfria lån.
 • Avdrag på lagfartsavgift: -1 Mdkr
  • Ett förslag är att 30 000 kronor ska dras av från lagfartsavgiften; dvs första två miljonerna av köpeskillingen. Det betyder att avgiften försvinner helt för billiga hus, som framför allt finns i mindre orter. Det gör det mer gynnsamt att flytta till en billig bostad eller skaffa ett enkelt fritidshus, samtidigt som det ökar värdet på hus i glesbygden. Det kompenserar också sänkta ränteavdrag. En orsak att behålla lagfartsavgiften för dyra hus, är att minska spekulation.
 • Progressiv pantbrevsskatt: ~0
  • Förslaget är att pantbrevsskatten ska vara noll upp till lån på en miljon, att den ska vara 1% på andra miljonen, 2% på tredje miljonen och 3% på högre belopp. På så sätt blir det mer gynnsamt att köpa och äga ett billigt hus.
 • Statlig skatt på nyexploatering för tomt eller mineralutvinning: ~+1 Mdkr
  • Bromsar utbredningen av villamattor och köplador, och bevarar naturområden. Omfördelar resurser från inflyttnings- till avfolkningskommuner.
 • Sänkt reavinstskatt på bostäder och/eller avdrag på reavinsten för tidigare räntekostnader: ?
  • I analogi med ränteavdrag för annan skatt på kapitalinkomst. Kompenserar delvis sänkt ränteavdrag.
 • Fasa ut äkta bostadsrättsföreningars skatteförmåner: +?
  • Skattereglerna för äkta bostadsrättsförening gynnar byggande av monofunktionella bostadsområden i stället för funktionsblandning. De gynnar också stora, dyra lägenheter, på bekostnad av små lägenhet av enkel standard, genom den fasta fastighetsavgiften per lägenhet. För att slippa skattechock, kan befintliga äkta bostadsrättsföreningar få övergångsregler.
 • Differentierad kommunal fastighetsavgift efter boyta/tomtyta, och tillgång på infrastruktur: ±0
  • Gynnar mindre och fler bostäder, och motsvarar tydligare kommunens behov av infrastruktur. Starkare finanser för kommuner med många fritidshus. Den gamla fastighetsskatten på småhus skulle bli alltför betungande, om den infördes samtidigt som ränteavdraget fasas ut.
 • Höjt taxeringsvärde för näringsfastigheter i närheten av station för spårtrafik, för att täcka nya spårinvesteringar: ?
 • Avskaffade ROT- och RUT-avdrag: ~12 Mdkr
  • Var ursprungligen en konjunkturåtgärd för att minska arbetslösheten i vissa kategorier av anställda. ROT nyttjas idag framför allt till att höja standarden på villor, fritidshus och bostadsrätter. Kompensera med sänkt skatt på arbete.
Transport och infrastruktur
 • Återinförd fordonsskatt på fordon äldre än 30 år: <+1 Mdkr
  • Veteran- och hobbyfordon kan skattebefrias om de kör ett maximalt miltal per år.
 • Fordonsskatt differentierad efter vikt, buller och trafiksäkerhet: ~+1 Mdkr
  • Nedersta viktgränsen ligger idag på 900 kg; ytterligare lägre viktgränser skulle vara gynnsamma för mikrobilar och lättkonstruktion, och bromsa kapprustningen där tunga bilar får säkerhet på andras bekostnad. ABS-bromsar och andra anordningar som ökar den allmänna trafiksäkerheten, kan ge rabatt på fordonsskatten.
 • Flygskatt: +3 Mdkr
  • Skall beräknas på ekologiskt fotavtryck beräknat enligt schablon, inte per passagerare, för att hålla flyget resurseffektivt.
 • Sjötull, skatt/avgift på effektstarka motorfartyg som trafikerar Stockholms inre skärgård (innanför Kodjupet, Oxdjupet och Skurusundet), anpassad efter motoreffekt:
  • Internaliserar miljöpåverkan och olycksrisk.
 • Marknadsanpassning av parkeringsavgift i storstäderna: ?
  • Boendeparkering är idag subventionerad, vilket inte är helt lämpligt. Det kan däremot vara lämpligt att subventionera infartsparkeringar, för att öka samverkan med kollektivtrafiken.
 • Avdragsrätt för yrkesförarutbildning: -0,025 Mdkr
  • Ökar utbudet av taxi- och bussförare, som är instegsjobb och fyller en viktig social funktion. Förr kunde många skaffa förarutbildning genom värnplikten; de möjligheterna saknas idag. Förbättrar trafiksäkerheten, och slår ut svarttaxi.
 • Dubbdäcksavgift i storstadsregionerna: +0,2 Mdkr
  • Kan kvitteras genom ett skattemärke på registreringsskylten, som kontrolleras när fordonet står still.
 • Avskaffad supermiljöbilspremie: +0,1 Mdkr
  • Subventioner på ett mindre farligt alternativ är kontraproduktiva; jämför med att ha subventioner till lightcigarretter eller mellanöl. Hybridbilar kan få skatterabatt genom att de bullrar mindre, se ovan.
 • Differentiering av spåravgift efter belastning: 0
  • Ökar avgiften på sträckor och tider med hög belastning. Sänker avgiften på lågt belastade sträckor och tider. Omfördelar kostnader från storstäder till glesbygd.
 • Avskaffa friheten från energiskatt på fossil fordonsgas: ?
  • Naturgas är ett fossilt bränsle, och bör därför beskattas som andra fossila bränslen.
 • Begränsning av reseavdrag i storstadsregionerna: ?
Övriga miljöskatter etc
 • Skatt på fluorerande växthusgaser, kärnavfall, djurantibiotika, industribuller etc
Näringsliv etc
 • Höjd reklamskatt för direkt- och utomhusreklam: +0,5 Mdkr
  • Styr över reklamen till redaktionella massmedier, där den är en viktig intäktsmodell, och blir mer målgruppsanpassad.
Resultat: Drygt 20 miljarder kronor per år, för att sänka skatterna på löner och pensioner, öka servicenivån, eller investera i infrastruktur.

InvesteringsplanEdit

Svenska statens och Stockholmsregionens kreditläge är mycket gott. Oavsett budget, går det att göra stora investeringar.

Omlagda investeringar för Stockholmsregionen med en avskrivningstid på 25-50 år.
Investeringar för hela riket:
 • Stöd till infrastruktur för hållbara drivmedel, med fokus på glesbygden: ?

Se ävenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.