FANDOM


Detta material är inget officiellt uttalande från nätverket Yimby. Se vidare Allmänna förbehåll för Yimby-wikin.

Slussen är en vattensluss och en trafikknutpunkt mellan Gamla stan och Södermalm i Stockholm. Slussenfrågan har varit en av de mest långdragna och infekterade striderna i stadsbyggnadspolitiken i Stockholms stad.

FörslagenEdit

Slussen

Gamla Slussen håller på att rasa sönder.

Slussendebatten har pågått sedan början av 1990-talet, och många förslag har inkommit. Under den senaste rundan är det framför allt några som fått uppmärksamhet i den offentliga debatten:

Nya SlussenEdit

Slussens tunnel

Stadsgårdstunneln idag.

http://bygg.stockholm.se/slussen Stadshusmajoritetens förslag, som vann laga kraft i september 2013. Yimby är inte okritiska mot Nya Slussen, men det framstår på många sätt som det minst dåliga alternativet.

Nackdelar:

 • Man har avstått från möjligheten att dra tunnelbanans blå linje via Slussen. 
 • Bebyggelsen runt Södermalmstorg får låg utnyttjandegrad eftersom husen bara blir 1-2 våningar, får kraftigt inåtlutande väggar och är tänkta att bli genomskinliga.
 • Det finns ännu ingen plan för vilken plats som konst och kultur kommer ha i projektet.
 • Bussterminalen är kontroversiell. Dock ingår den inte i, och är inte heller nödvändig för, Nya Slussen.
 • Tunneln mellan Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand saknar avskiljningsvägg, och har en T-korsning. [1] Detsamma gäller den tunnel som finns idag.

RestaureringEdit

Det har länge funnits hopp om att restaurera Slussen, men det är omöjligt på grund av slitaget i stommen. Restaureringsalternativet innebär i praktiken att Slussen stegvis rivs, och ersätts av en identisk kopia.

Efter att nackdelar och omöjligheter med restaurering framkommit, har vissa av förespråkarna valt att i stället stödja Slussen Plan B.

Slussen Plan BEdit

Hemsida: http://slussenplanb.nu/ Ett sent inkommet förslag som i huvudsak går ut på att bygga en kopia av nuvarande Slussen från 30-talet, som har fått stöd av dem som helt ville bevara Slussen i nuvarande skick. Det har marknadsförts mycket aggressivt genom omfattande lobbying och genom att sprida oriktiga uppgifter i massmedia. Förslaget började lanseras när detaljplanen för Nya Slussen underkändes i Mark- och miljödomstolen. Domen underkändes sedan dock i Mark- och miljööverdomstolen. Således har planen för Nya Slussen vunnit laga kraft. Att genomföra Slussen plan B skulle däremot kräva ytterligare en lång planprocess.

Nackdelar:

 • Stora oklarheter kring hur Mälaren ska tappas av vid översvämning. En tidig version av förslaget hänvisade till Södertälje kanal, en senare version föreslog utgrävning och överdäckning av Christopher Polhems sluss.
 • Kräver långa stopp i t-banetrafiken, eftersom en stor del av berget under station Slussen ska sprängas bort och ersättas av brokonstruktioner. (Nya Slussen lämnar tunnelbanan orörd under hela byggtiden.)
 • Tillgängligheten blir lika dålig som med nuvarande Slussen, och på många ställen sämre. Branta backar byggs inte bort och orienterbarheten blir fortsatt dålig. Med ramper med lutning över 5%, strider Slussen Plan B mot tillgänglighetsnormer.
 • Utrymningen blir beroende av rulltrappor och hissar på privat mark.
 • Den nya bussterminalen blir mycket trång.
 • Framkomligheten för kollektivtrafiken minskar genom att gator tas bort eller görs enfiliga.
 • Cyklisters och gångtrafikanters färdvägar blir, i nästan alla fall, längre än i Nya Slussen. Farliga korsningar och onödiga höjdskillnader byggs inte bort.
 • Medför omfattande förseningar eftersom det kräver en helt ny planprocess.

http://www.yimby.se/2013/01/slussen-plan-b-en-analys_1397.html

Ny Syn på SlussenEdit

Förslagets huvudtanke är att gräva ned tunnelbanebron och återställa Söderström som det såg ut innan järnvägen drogs fram 1870. Extrakostnaderna på 7-12 miljarder har gjort att staden och SL beslutat att inte gå vidare med det alternativet. Fullt genomfört förutsätter projektet att även Centralbron grävs ner. Hur Centralbron ska kunna grävas ner, saknas redovisning och budget för.

Nackdelar:

 • Sämre skydd mot översvämningar
 • Lägre kapacitet i vattenslussen
 • De två t-banestationerna Slussen och Gamla stan ersätts av en enda
 • Brantare backar
 • Förlorad utsikt för t-baneresenärerna
 • Lägre kapacitet i bussterminalen
 • Väsentligt dyrare än övriga alternativ.

KulturslussenEdit

http://kulturslussen.nu/ Ett förslag framburet av ett antal kulturprofiler, bland andra Benny Andersson. Det var ett extra-allt-förslag, med mer av det som motståndarna kritiserat med Nya Slussen: Större kommersiella ytor, fler körfält för bilar, och mindre vattenspegel.

Knutpunkt SlussenEdit

http://knutpunktslussen.se/ Ett intressant förslag som marknadsförts av Stadsgårdens Vänner, med en utställning på Hilton Slussen.

Denna utställning har presenterat stadens första variant av "Nya Slussen" som idag är avförd. Utställningen hade också en "folkomröstning" med valsedlar som starkt påminner om sådana som används vid allmänna folkomröstningar.

Det har skapat förvirring.

Slussens kulturella och juridiska statusEdit

Olika intressegrupper har försökt tillskriva Slussen särskild kulturhistorisk och rättslig status. Vissa av Slussens försvarare kallar den för ett "världsarv", utan att den varit i närheten av sådan status. Inte heller uppfyller Slussen några formella krav som riksintresse eller byggnadsminne.

Slussen är inget riksintresseEdit

Hela Stockholms innerstad är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2004/Pages/slussen---riksintresse-och-modern-trafiklosning.aspx

Slussen är en "värdekärna" inom riksintresset, utan närmare specifikation; begreppet "värdekärna" är inte heller definierat i lagen.

Inte heller finns några kriterier i lag för vad som krävs för att utnämna en plats till riksintresse, och lagen om riksintressen är under utredning. http://www.regeringen.se/sb/d/17143/a/231128

Slussen är inget byggnadsminneEdit

Byggnadsminnen utses av Riksantikvarieämbetet eller av länsstyrelsen, och är ett starkt rättsligt skydd av en byggnad.

På Södermalm finns fem byggnadsminnen enligt Länsstyrelsen; Stockholms stadsmuseums byggnad, Bellmanhuset, Södra teatern, Monténska palatset och Christian Erikssons bostad och ateljé. Årstabron är ett statligt byggnadsminne.

Stockholms stadsmuseum (institutionen) har inga befogenheter att utse byggnadsminnen, men de har tre kulturhistoriska klasser av fastigheter[1]. Blått är den starkaste, där museet anser att någon byggnad inom fastigheten motsvarar fordringarna för byggnadsminne. Grönt är svagare, och gult den svagaste. Blåmärkningen är flitigt använd; i princip hela Gamla stan, och stora delar av Norrmalm och norra Södermalm, är blåmärkta. Som nämnts ovan, är de flesta blåmärkta hus inte byggnadsminnen. Nästan alla hus inom tullarna är antingen blå-, grön- eller gulmärkta. http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/kul/klassificering/DPWebMap.html

Den enda blåmärkta byggnad som ingår i Nya Slussens detaljplan, är Katarinahissen (inget byggnadsminne), som bevaras. Stadsmuseet har utsett Slussen till en "helhetsmiljö som motsvarar fordringarna för byggnadsminne"; samma märkning används för koloniområdena på Södermalm. Dock finns inget lagrum för att ge "helhetsmiljöer" status som byggnadsminnen. http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19880950.HTM Länsstyrelsen har avslagit ansökan om att göra Slussen till byggnadsminne. http://www.svd.se/kultur/slussen-kan-inte-k-markas_6660834.svd

KF-husen, Kolingsborg och Strömmen är grönmärkta, medan Debaser, Blå bodarna och andra lokaler i Slussen saknar märkning. Några vanliga argument mot Nya Slussen har varit rivningen av Kolingsborg, och nybyggen framför KF-husen, som alltså har lägre kulturhistorisk status än många av de byggnader som omger Slussen.

Slussen på världsarvslistan?Edit

På UNESCO:s världsarvslista samsas världsberömda kultur- och naturmiljöer som pyramiderna i Giza, Stora Barriärrevet utanför Australien och Frihetsgudinnan i New York, med 15 platser i Sverige, föreslagna av regeringen, och godkända av UNESCO:s världsarvskommitté. Skogskyrkogården är det enda världsarvet i Stockholms stad; därtill kommer bland annat Drottningholm och Adelsö/Birka i Ekerö kommun. Världsarvsstatus saknar betydelse i svensk rätt; även om regeringen och UNESCO skulle drista sig till att ge Slussen denna mycket exklusiva status, skulle det inte påverka processen.

Sevärdhet/fornminneEdit

Slussen påminner visuellt om Sankt Hans-korset (⌘), även kallat "kringlan"; en heraldisk symbol som används i flera sammanhang.

 • På vägmärken och vissa kartor för sevärdheter. Det finns ingen vedertagen definition av vad som är en sevärdhet. Kallas i vardagligt tal "fornminne".
 • I Riksantikvariarieämbetets logotyp (RAÄ deltar i de arkeologiska utgrävningarna vid Slussen, men har inte gett Slussen någon särskild kulturhistorisk status. http://www.raa.se/trafik-vatten-och-stadsliv-i-fokus-for-nya-slussen/)
 • Funktionstangent på Apples tangentbord.

Liknelse med KlarakvarterenEdit

Den föreslagna renoveringen av Slussen har jämförts med Norrmalmsregleringen (även känd som Klarasaneringen). Dock är det bygget av Slussen från 1930-talet som är en föregångare till Norrmalmsregleringen. Det krävde omfattande rivningar av stadskvarter, och satte fokus på biltrafik, funktionsseparering, och långa omvägar för fotgängare.

SlussenmyterEdit

I den ofta osakliga debatten, har många myter och felaktigheter förekommit. Yimby har samlat dem. Här följer en kort genomgång, med länkar till fördjupning kring var och en av myterna.

1: "Vägbron i Nya Slussen får en lutning på 5,7 procent, vilket strider mot Plan- och Bygglagen."

Sanning: Vägbron kommer luta 4,42%, vilket är mindre både än den gamla bron (5,36%) och alla alternativa förslag. http://www.yimby.se/2011/08/slussenmyter-del-1-bron-s_1096.html

2: "Trottoaren på Skeppsbron kommer höjas till nedre kanten av fönstren på Räntmästarhuset."

Sanning: Inte riktigt så högt. Trottoaren breddas, vilket gör att huset kan lämnas orört. http://www.yimby.se/2011/09/slussenmyter-del-2-rantma_1108.html

3: "Bussar kan inte vända i Nya Slussen."

Sanning: De kan vända genom att korsa bron till Gamla stan, och göra en U-sväng. Det är inget som kommer behövas, eftersom bussar inte normalt vänder vid Slussen. http://www.yimby.se/2011/09/slussenmyter-del-3-bussar_1110.html

4: "Tunnelbanan kan ta in vatten från Mälaren, och översvämmas."

Sanning: Det finns katastrofportar. Avtappningsförmågan med Nya Slussen blir också 5 gånger så stor som idag, jämfört med alternativen. Tunnelbanan har lägre barriärer än Slussen, bland annat spårtrågen vid Gamla stan. http://www.yimby.se/2011/09/slussenmyter-del-4-syndaf_1109.html

5: "Folket vill inte ha Nya Slussen."

Sanning: Enligt två Demoskop-undersökningar, 2010 och 2011, sade sig ungefär 70% av de tillfrågade vara positiva till Nya Slussen. Enligt en Sifo-undersökning 2011 var det fler av de tillfrågade som ville genomföra Stockholms stads förslag, än något alternativ baserat på att bevara Slussen. http://www.yimby.se/2011/09/slussenmyter-del-5-folket_1113.html

6: "Det går att gräva ner T-banan."

Sanning: Bara byggkostnaderna skulle bli 7-12 miljarder extra. Därtill kommer extrema trafikstörningar, när både röda och gröna linjen måste stängas av. http://www.yimby.se/2011/09/slussenmyter-del-6-den-os_1117.html

7: "Nya Slussen kommer har ingen rampväg mellan Gamla Stan och Södermalm, tillgänglig för människor med rörelsehinder. Trafikanterna är beroende av trappor och hissar."

Sanning: Nya Slussen har tre trappfria, hissfria och bilfria passager mellan Gamla stan och Södermalm: Vägbron, ramperna genom Katarinaparken, och den västra gång- och cykelbron. http://www.yimby.se/2011/09/slussenmyter-del-7-omvaga_1121.html

8: "Södermalmstorg har alltid haft utsikt över Gamla stan."

Sanning: Torget har varit omgivet av bebyggelse åtminstone från 1700-talet. De sista husen revs inför bygget av nuvarande Slussen på 1930-talet. http://www.yimby.se/2011/10/slussenmyter-del-8-det-ha_1132.html

9: "Trafikmaskinen i Slussen är överlägsen."

Sanning: Den är överdimensionerad, och inga sträckor blir märkbart längre i Nya Slussen. http://www.yimby.se/2011/11/slussenmyter-del-9-den-ge_1144.html

10: "Den nya gallerian blir lika stor som NK."

Sanning: Butiksytan blir 9 570 kvadratmeter, vilket är mindre än hälften så stort som de 22 000 kvadratmeterna butiksyta på NK. Den totala golvytan är 27 000 kvadratmeter, vilket är mindre än hälften av golvytan på NK. Påståendet grundar sig på en äldre plan. http://www.yimby.se/2011/11/slussenmyter-del-10-en-ga_1158.html

11: "Nya Slussen har en åttafilig motorvägsbro."

Sanning: Hälften av bron är avsedd för biltrafik. I nuvarande Slussen finns 12 körfält för biltrafik som korsar vattnet. Bilarna får alltså betydligt mindre utrymme än idag. http://www.yimby.se/2011/12/slussenmyter-del-11-den-a_1163.html

12: "Stadens bilder på Nya Slussen är förskönade. Det finns bilder som visar att Nya Slussen skymmer utsikten, och ser allmänt hemsk ut."

Sanning: De flesta kritiska bilder innehåller tydliga felaktigheter. http://www.yimby.se/2014/02/slussenmyter-del-12-nar-b_3465.html

13: "Slussen Plan B går att bygga inom befintlig detaljplan."

Sanning: Oavsett om det var sant förut, så är det inte det längre. http://www.yimby.se/2014/05/slussenmyter-del-13-quotd_3500.html

Se ävenEdit

FotnoterEdit

 1. En fastighet är inte detsamma som en byggnad, utan en avgränsad markegendom, som kan innehålla byggnader, eller delar av byggnader.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.