FANDOM


Vägtrafik medför externa kostnader; dvs kostnader för andra än resenären.

Vad kostar vägtrafiken?Edit

Externa kostnader för vägar, oavsett trafik:

 • Byggande (brukar skrivas av på några årtionden)
 • Underhåll efter naturlig åverkan: snöröjning, lagning efter erosion etc
 • Markränta; alternativkostnad för mark (som t ex hade kunnat användas för jordbruk, rekreation, eller bebyggelse)
 • Lokal miljöpåverkan (ekologisk barriär, störning av grundvattnet, etc)

Externa kostnader för fordonstrafik:

 • Trängsel: Ökad restid för andra trafikanter
 • Underhåll efter slitage från fordon
 • Buller
 • Utsläpp: partiklar, växthusgaser, etc
 • Olyckor: fordonsskador, anläggningsskador, personskador, trafikstörningar, räddnings- och bärgningskostnader
 • Ohälsa: Bil medför mer stillasittande än t ex kollektivtrafik, eftersom de flesta har närmare till garaget än till busshållplatsen

Hur betalar vi vägtrafiken?Edit

Idag finns flera olika finansieringsmodeller.

 • Offentliga anslag. Medför skatt på annat än vägtrafik (moms, kommunalskatt, etc).
  • Fördelar: Lätt att administrera.
  • Nackdelar: Ingen internalisering av trafikens effekter. Negativa externeffekter på övriga samhället.
 • Skatt/avgift från fastigheter längs vägen.
  • Fördelar: Ingen annan behöver betala. Grund för medbestämmande.
  • Nackdelar: Ingen internalisering av trafikens effekter. Svårt att införa på befintlig väg.
 • Skatt på inköp av fordon. Förekommer bl a i Norge.
  • Fördelar: Kan styra om fordonsflottan till mindre skadliga fordon.
  • Nackdelar: Svårt att jämka med EU-direktiv och handelsavtal. Begagnade bilar (som kan vara mer skadliga än de nya) blir kvar på vägarna.
 • Skatt på innehav av fordon. Omfattar även lagstadgad trafikförsäkring, etc.
  • Fördelar: Internaliserar effekter av särskilt skadliga fordon.
  • Nackdelar: Internaliserar inte själva trafiken; uppmuntrar i stället till ökad trafik.
 • Bränsleskatt. Finns idag i form av energiskatt och koldioxidskatt.
  • Fördelar: Internaliserar utsläpp.
  • Nackdelar: Belastar glesbygden. Behöver ersättas med andra intäktsmodeller, när bensinbilarna är utfasade.
 • Trängselskatt.
  • Fördelar: Internaliserar trängsel. Kan styra trafiken bort från belastningstoppar.
  • Nackdelar: Dyrt system. Krångligt för trafikanter. Kan bara användas längs zongränser.
 • Bomavgift. Används för bl a Öresundsbron och Svinesundsbron.
  • Fördelar: Avgifterna kan anpassas för alla sorters internalisering.
  • Nackdelar: Fördröjer trafiken. Kan i princip bara användas på sträckor utan parallella resvägar. Svårt att få acceptans för nya avgifter på befintliga vägsträckor.
 • Kilometerskatt.
  • Fördelar: Internaliserar vägslitage.
  • Nackdelar: Dyrt system. Belastar glesbygden.
 • Dynamisk vägavgift.
  • Fördelar: Internaliserar vägslitage och trängsel överallt där behov finns.
  • Nackdelar: Dyrt och avancerande system med inträngande övervakning.
 • Höjd parkeringsavgift. Skatter eller avgifter för parkering, utöver verksamhetskostnad.
  • Fördelar: Internaliserar kostnad för markyta.
  • Nackdelar: Kan strida mot lagar om avgifter för offentlig service. Internaliserar inte kostnader för trafik.

Se ävenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.